Znanstvenim projektom Hrvatska biobibliografska baština (voditelj T. Macan) sustavno se i multidisciplinarno istražuje nacionalni biografski i bibliografski korpus, a rezultati istraživanja objavljuju se u Hrvatskom biografskom leksikonu, zborniku radova znanstvenoga projekta Biobibliographica te drugim zbornicima i časopisima.