Javne informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje Leksikografski zavod Miroslav Krleža posjeduje, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Načine ostvarivanja prava na pristup informacijama koje Leksikografski zavod Miroslav Krleža posjeduje možete pronaći ovdje.

Dokumenti vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža:

Upisnik o ppi.pdf

Zahtjev za pristup informacijama.doc

Zahtjev za pristup informacijama.pdf

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.pdf

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf

Odluka o imenovanju službenice za informiranje.pdf