RADOVI LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA Miroslav Krleža
Razdio za prirodne i tehničke znanosti, sv. 1
knj. 3 Zagreb 1993.
Nakladnik: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Za izdavača: Vladimir Pezo
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović
Uređuju: Duško Štefanović, urednik Razdjela za prirodne i tehničke znanosti, Milena Miletić, tajnica
Prijevodi na strane jezike: Igor Gostl, Ivan Markešić i autori
Obradba bibliografije: Sanja Kreković-Štefanović
Lektura tekstova: Ana Diklić
Korektura tekstova: Ljerka Mlinar, Mirjana Mrakužić, Zdenka Ožić, Anica Skorin
Grafičko-tehničko uređivanje: Mario Sertić
Obradba teksta na računalu: Semir Resimović
Likovna oprema: Goran Petercol
Izradba fotolita: Davor Petrović
Adresa uredništva:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska