dr. sc. Ljubica Josić
leksikograf, prvi izbor
Hrvatski biografski leksikon

 

tel.+38514800 453
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazovanje:
Filozofski fakultet u Zagrebu, hrvatski jezik i književnost, komparativna književnost, 2004.
Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorska disertacija Uloga lingvostilističkog pristupa u proučavanju jezika književnog teksta (Lingvostilistička istraživanja u hrvatskom jeziku u drugoj polovini XX. st.), 2011. (dr. sc.)

Djelatnost u Zavodu:
u Leksikografskome zavodu od 2007.
članica redakcije Hrvatskoga biografskog leksikona
suradnica Hrvatske opće enciklopedije (XI. sveska i mrežnoga izdanja), Filozofskoga leksikona, Leksikona Antuna Gustava Matoša, Rječnika suvremenoga hrvatskog jezika, Leksikona književno-kulturnoga nazivlja, Kazališnoga leksikona

Djelatnost izvan Zavoda:

urednička te priređivačka djelatnost
priređivačica zbornika Stil u »Jeziku« (1952–1982) (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2020)
urednica Zbornika 1. Informacijska tehnologija i mediji 2016. (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2017)
izvršna urednica Zbornika 2. Informacijska tehnologija i mediji 2017. (Sveučilište u Zadru, Zadar 2019)
tehnička urednica časopisa Medijska istraživanja: znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije (A1)

znanstveno-nastavna djelatnost
naslovna docentica na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (na Odsjeku za komunikologiju nositeljica kolegija Kulturološki aspekti masovne komunikacije, uvela i izvodila izborni kolegij Elektronički tekstovi, s T. Kunić formirala kolegij Participativno novinarstvo, 2013–14. sudjelovala u izvođenju nastave na kolegijima Kulturološki aspekti masovne komunikacije, Rizici masovnog komuniciranja, Djelotvornost medija – medijski efekti te Poslovna komunikacija; na preddiplomskome studiju psihologije 2014–17. izvodila kolegiji Akademska pismenost te bila njegova sunositeljica)
vanjska suradnica na poslijediplomskome doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever (voditeljica radionica Kako čitati elektroničke tekstove te Elementi akademskoga pisanja)

ostala djelatnost
2005. – 2007. vanjska suradnica Tekstologije hrvatske pisane baštine (Stoljeća hrvatske književnosti) pri Matici hrvatskoj
2007. tajnica Odjela za književnost Matice hrvatske

Nagrade i priznanja:
Dobitnica, s ostalim članovima projektnoga tima, Nagrade Grada Zagreba (2021) za projekt Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća

Bibliografija (izbor):
Hrvatska lingvostilistika. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021.
Hrvatska književna baština u ranome pjesništvu Tina Ujevića: intertekstualne, metatekstualne i interjezične veze. U: M. Protrka Štimec i A. Ryznar (ur.), "Ja kao svoja slika". Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, str. 279–293. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2020.
Hrvatska enciklopedika u XX. stoljeću. U: M. Samardžija, Hrvatska leksikografija. Od početaka do kraja XX. stoljeća, str. 187–249. Zagreb: Matica hrvatska, 2019.
Stilistička istraživanja hrvatskoga jezika u 20. stoljeću. U: I. Pranjković i M. Samardžija (ur.), Povijest hrvatskoga jezika. 6. knjiga: 20. stoljeće, drugi dio, str. 321–353. Zagreb: Croatica, 2019.
Profesijski ženski mocijski parnjaci sa završetkom osnove na mekonepčanik g između norme i uporabe (suautorica P. Glavor Petrović). U: J. Mlikota (ur.), Od norme do uporabe 1, str. 140–157. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Hrvatska sveučilišna naklada, 2018.
Poetizmi u jednojezičnim općeleksičkim rječnicima hrvatskoga jezika. Studia Slavica Savariensia, (2016) 1–2: 221–227.
Humor »literarne fakinaže« Antuna Gustava Matoša. U: S. Blažetin (ur.), Zbornik XII. Međunarodnoga kroatističkog znanstvenog skupa, str. 88–99. Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2015.
Uncritical Acceptance of the English-Language Influence on croatian Web Portals as a Problem of Media Literacy, Medijska istraživanja, 20(2014) 2: 155−174.
Metafizička utekstovljenost pripovijesti »Mrtvo more« Petra Šegedina. U: D. Jelčić (ur.), Metafizička obilježja Šegedinove proze, str. 35−47. Zagreb: Grad Korčula; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014.
Previranja o književnoumjetničkome stilu kao funkciji standardnoga jezika u jezikoslovnoj kroatistici. U: A. Žele (ur.), Obdobja 32. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, str. 189−193. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.
Terminologija srodstva u suvremenome hrvatskom jeziku. U: M. Turk i I. Srdoč-Konestra (ur.), Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, knj. 1, str. 423–431. Rijeka: Filozofski fakultet, 2012.
Obradba čestica u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika, Jezik, 58(2011) 1: 7−16.
O hrvatskoj terminologiji srodstva: neki aspekti obradbe u suvremenim rječnicima hrvatskoga jezika, Hum 5(2009): 106–124.
Riffaterreovi koncepti stilema i stilističkoga konteksta u suvremenoj stilistici, Studia lexicographica, 2(2008) 1/2: 139–153.

CROSBI

Pin It