Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 4

Impresum 4

Sadržaj

Krležološke teme
 
Zoran Kravar: Nacionalno pitanje u djelima Miroslava Krleže (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
9-18
Boris Senker: Dramski opus Miroslava Krleže (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
19-28
Vlaho Bogišić: Jedna Krležina politička impresija (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
29-36
Davor Kapetanić: Stari i novi Krleža (Pregledni članak) ... pdf
37-77
Studije i rasprave
 
Igor Gostl: Od glagoljskih lucidarija do Hrvatske enciklopedije (Pregledni članak) ... pdf
81-124
125-132
Anton Tamarut: Život i djelo Ivana Goluba (Pregledni članak) ... pdf
133-148
Dunja Detoni-Dujmić: Dragojla Jarnević ili diskurs о tuzi (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
149-159
Velimir Visković: Demoni vlasti (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
161-172
173-202
Ivan Pederin: Oblici otpora balkanskih muslimana reformama iz Carigrada (prema spisima Zadarske pismohrane) (prema spisima Zadarske pismohrane) (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
203-220
Osvrti i prikazi
 
Peter Jordan: Hrvatska - nova država predstavlja se Atlasom ... pdf
223-230
Petar Strčić: Zanimljiva i vrijedna leksikografska građa ... pdf
231-234
Mladen Klemenčić: Suradnja uredništva Atlasa Europe i međunarodne Jedinice za granice sveučilišta u Durhamu ... pdf
235-236
Pin It