Enciklopedizam kao motiv književne i kulturne povijesti

Enciklopedizam kao motiv književne i kulturne povijesti

Radoslav Katičić

preuzmi članak

SAŽETAK: Enciklopedizam se tu definira kao »heuristički« pojam koji u raznim kulturama i epohama omogućuje da se prepozna određen duhovni stav koji uvjetuje i literarnu djelatnost. U kratkom pregledu ispituje se obilje jednoga takvog pokušaja za objašnjenje i periodizaciju raznih kultura, kao i periodizaciju evropske kulture. Pokazalo se da pojam endklopedizma pri tom može biti prilično koristan jer pomaže da se prepoznaju duboke srodnosti u inače vrlo raznolikim kulturnim krugovima, te da se razlikuju pojedina razdoblja kulturne povijesti po karakterističnim stavovima enciklopedističkog duha.