Il Dizionario Biografico dell’ Istituto della Enciclopedia Italiana di Roma

Biografski rječnik Instituta Talijanske Enciklopedije u Rimu

preuzmi članak

Massimilio Pavan

SAŽETAK: Autor razlaže svrhu i cilj pokretanja Biografskog rječnika Talijana, projekta G. Treccania i njegova Istituto della Enciclopedia Italiana u Rimu, osnovana 1925. godine. Pregledno se izlaže metodologija i rezultati rada na Rječniku čiji je prvi svezak u suradnji sa Società di Storia patria izašao 1960. godine, a 39. svezak 1990. Kulturno i povijesno značenje ove enciklopedijske edicije u njenu je, kako talijanskom, tako i širem europskom obilježju. Zajedničkim naporima urednika (F. Pintor, A. M. Ghisalberti) i ekipe stručnjaka da sustavno izlože građu svih oblika i obzora ljudskih djelatnosti, s obzirom na kulturnu i povijesnu dinamiku i sve razvijenije enciklopedijsko-leksikografske metode, pridonosi suradnja sa stranim znanstvenicima i stručnjacima, posebice onima iz Jugoslavije.