RADOVI LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA Miroslav Krleža
Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 1
Zagreb, 1991.
Izdavač: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Za izdavača: Vladimir Pezo, ravnatelj
Glavni urednik: Ljerka Schiffler-Premec
Uređivački odbor: Zvonimir Jakobović, Vladimir Mesić, Ljerka Schiffler-Premec, Duško Štefanović
Tehnički urednik: Krešimir Pavlović
Likovna oprema: Goran Petercol
Prijevodi na strani jezik: Sonia Bićanić, Srećko Premec i autori
Lektor: Davorka Rinčić
Korektori: Ljerka Mlinar, Mirjana Mrakužić, Anica Skorin
Obrada teksta na računalu: Semir Resimović