Iz povijesti hrvatske enciklopedike – Hrvatska enciklopedija

Mladen Švab

preuzmi članak

SAŽETAK: U prilogu je prikazan nastanak Hrvatske enciklopedije 1938–1945, koja je na žalost ostala nezavršena. Objelodanjeno je samo pet svezaka, A–Elektrika. Posebna je pažnja posvećena mjestu abecedarija pri radu na Hrvatskoj enciklopediji, a samo je naznačeno koja je bila njezina uloga u razvoju suvremene enciklopedike u Hrvata.