Razvoj medicinske enciklopedistike u Hrvatskoj

Vladimir Dugački

preuzmi članak

SAŽETAK: Prva naša opća enciklopedija bila je Hrvatska enciklopedija (Osijek 1887–1890, dva sveska od A–G) Ivana Zocha. Ona je imala i dva suradnika iz redova liječnika. Prvi strukovni medicinski leksikon bio je Leksikon zdravlja (Zagreb 1936) a uredio ga je Edo Deutsch. Nova Hrvatska enciklopedija (Zagreb 1941–1945) okupila je 48 medicinskih suradnika, no i ona je na žalost ostala nedovršena (pet svezaka od A–Elektrika). U Zagrebu je Ernst Mayerhofer 1944. izdao Leksikon prehrane, što je sažeto izdanje njegova leksikona objavljena 1926. u Beču. God. 1954. pod uredništvom Đorđa Vukadinovića objavljen je Popularni medicinski leksikon, koji je doživio pet izdanja. Velik pothvat našega medicinskog izdavaštva bila je Medicinska enciklopedija Jugoslavenskoga leksikografskog zavoda, koja je pod uredništvom Ante Šercera u 10 svezaka izlazila od 1957 do 1965, a doživjela je i drugo prerađeno izdanje u 6 svezaka pod uredništvom Ante Šercera i Mirka Dražena Grmeka (1967—1970) te još dva dopunska sveska (1974, glavni urednik M. D. Grmek i 1986, glavni urednik I. Padovan). Slijede zatim brojni leksikoni kao školski leksikon Medicina (1967—1968), Seksološki leksikon Marijana Košičeka (1962), Psihijatrijsko-psihološki leksikon (1963) i Mala enciklopedija alkoholizma Vladimira Hudolina (1965), Popularni ginekološki leksikon Davora Rogića (1973), Leksikon radioloških pojmova Ferde Petrovčića (1977) te Stomatološki leksikon grupe autora sa Stomatološkog fakulteta (1990). A uskoro (1991) bit će objavljen Medicinski leksikon Leksikografskog zavoda »Miroslav Krieža«, pod uredništvom Ive Padovana.