Medicina u Ujevićevoj Hrvatskoj enciklopediji

preuzmi članak

Vladimir Dugački
Klinički bolnički centar, Zagreb

SAŽETAK: Hrvatska enciklopedija (1941.–1945.), objavljena u pet svezaka (A – Elektrika), donijela je i 650 medicinskih natuknica pisanih na zavidnoj stručnoj razini, budući da su im autori (njih 54) uglavnom bili profesori zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Glavni urednik bio je dr. Mate Ujević, a urednici za medicinu prof. dr. Ante Šercer te potom prof. dr. Vladimir Ćepulić. U jeku II. svjetskoga rata izdavanje takvoga kapitalnog djela hrvatske kulture bio je pravi pothvat, naprasno prekinut dolaskom komunističke vlasti. Medicinska enciklopedija Leksikografskog zavoda počela je izlaziti god. 1957. pod uredništvom prof. dr. Ante Šercera, okupivši i mnoge suradnike iz Hrvatske enciklopedije, tako da su neki prilozi objavljeni u Hrvatskoj enciklopediji postali predložak i temelj za kasnije natuknice u Medicinskoj enciklopediji.