Gramatička odrednica natuknica hrvatskoga jezika u dvojezičnim i višejezičnim te jednojezičnim rječnicima

preuzmi članak

Jure Šonje
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Autor iznosi pregled navođenja gramatičke odrednice natuknica i drugih gramatičkih podataka u dvojezičnim i višejezičnim rječnicima s početnim hrvatskim jezikom te jednojezičnim rječnicima hrvatskoga jezika od početka XVII. st. do najnovijih dana.
Primjerima je pokazao da se sustav bilježenja gramatičkih podataka uz natuknice postupno razvijao pretežno u nekim rječnicima kojima je na desnoj strani bio talijanski ili latinski jezik ili i jedan i drugi: Bartol Kašić, Hrvatsko-talijanski rječnik; Joakim Stulli, Hrvatsko-talijansko-latinski; Dragutin Parčić, Rječnik Hrvatsko-talijanski; Deanović-Jemej, Hrvatskosrpsko-talijanski rječnik (i njegov pandan Hrvatskosrpsko-francuski, koji je Deanović radio s drugim autorima) te da su leksikografi jednojezičnih rječnika prema njima stvarali vlastite sustave, koji do dana današnjega nisu postali zatvoreni jer postoji potreba za širenjem gramatičkih obavijesti о natuknicama hrvatskoga jezika u rječnicima.