Autorsko pravo u enciklopedičkom i leksikografskom radu

preuzmi članak

Vladimir Pezo
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Leksikografski zavod je od svojega utemeljenja do danas sui generis državna ustanova od interesa za znanost i kulturu. Objavljivanjem više od 223 leksikonska i enciklopedička sveska ostvaren je golem program prikupljanja građe, obrade dokumenata i informacija о cjelokupnoj čovjekovoj djelatnosti i iskustvu na Zemlji i u Svemiru. Sve su to zavodski projekti bez izuzetka. Od ideje, razradbe, izradbe i objavljivanja sve su to kolektivna djela i po međunarodnim su konvencijama definirana kao autorske zbirke. Pravno i imovinski vlasništvo su Zavoda, a moralno se pravo autora, zaposlenika i suradnika poštivalo i potpisivalo u svim edicijama. Prinoseći općemu znanstvenom i kulturnom dobru, svakom je autoru bila čast surađivati sa Zavodom. Ugovorom ili rješenjem о postavljanju potvrđivala su se pojedinačna autorska prava i ujedno prenosilo Zavodu vlasništvo na cjelinu djela. U trideset godina rada Zavoda najviše priloga dao je Miroslav Krleža, no nismo našli ni jedan autorski ugovor. Internim dokumentima te njihovim izmjenama i dopunama Zavod je razrađivao primjenu odredba Zakona о autorskom pravu, štiteći s jedne strane svoje vlasništvo a s druge jamčeći moralno pravo autoru. U posljednje vrijeme ima pojedinačnih zahtjeva za zaštitu ≫više prava≪ autora. U predstojećim izmjenama i dopunama Zakona о autorskom pravu predložit ćemo i obrazložiti novonastalu praksu ugovorne suglasnosti Zavoda i autora о dostignutoj nemonopolskoj razini zakonskog reguliranja hrvatske enciklopedike i leksikografije za XXI. stoljeće.