Encyclopaediae, seu orbis disciplinarum... Pavla Skalića u kontekstu filozofijskog mišljenja renesanse

preuzmi članak

Ljerka Schiffler
Institut za filozofiju, Zagreb

SAŽETAK: U radu se izlažu neke središnje filozofijske pretpostavke i pitanja vezana uz aristotelovsko-skolastičku tradiciju enciklopedizma i stvaranja temelja novog enciklopedizma kao izraza novovjekovne slike svijeta i čovjeka. Novovjekovnu paradigmu mišljenja, artikuliranu navlastito u opusu Pavla Skalića i niza drugih hrvatskih i europskih mislilaca XVI. stoljeća, autorica sagledava u funkciji svekolike renesansne duhovne obnove, posebice obnove znanja, u novom određenju njegova pojma, temelja i cilja. Spomenuta se problematika rasvjetljava i tumači u obzoru filozofijske, kozmološke, spoznajno-teorijske, gnoseološke dimenzije u jeziku znanosti i umjetnosti i njezinim implikacijama u Skalićevu vremenu.