Glazbena umjetnost u izdanjima Leksikografskoga zavoda: muzikološki pogled

preuzmi članak

Ennio Stipčević
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Zagreb

SAŽETAK: U izdanjima Leksikografskoga zavoda nekoliko je edicija u cijelosti posvećeno glazbenoj umjetnosti (Bibliografija rasprava i članaka sv. 13-14; Muzička enciklopedija, 1. i 2. izd.; Leksikon jugoslavenske muzike), a u mnogim su drugim izdanjima obrađene jedinice о glazbi (npr. Opća enciklopedija, Enciklopedija Jugoslavije, Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija). Težište će biti na muzičkoj valorizaciji. U referatu će biti prikazano na koji je način prisutna glazba u izdanjima Leksikografskoga zavoda, kako funkcioniraju biografske, bibliografske i druge sastavnice pojedinih leksikografskih jedinica. Bit će vrednovan prinos izdanja Leksikografskoga zavoda kako u okvirima domaće muzikologije, tako u odnosu prema suvremenoj svjetskoj glazbenoj leksikografici.