Misija i vizija

Misija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Misija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža utemeljena je osobito u suvremenoj funkciji enciklopedijske leksikografije koja postupcima sistematiziranja, sintetiziranja, indeksiranja, pohranjivanja i distribuiranja informacija i spoznaja daje mogućnost pouzdanoga pristupa globalnomu znanju, omogućuje sustavnu orijentaciju unutar brzorastućega broja informacija, čime jača mogućnosti široke i kreativne uključenosti korisnika u znanstvene, istraživačke i obrazovne procese.

Unutar procesa globalizacije, u mjeri u kojoj on zapostavlja ili potire pojedine društvene i kulturne identitete, misija je Zavoda i u razvoju, poznavanju i razumijevanju hrvatske prirodne i povijesne baštine te kulturne, znanstvene, političke i šire društvene zajednice u njezinu prožimanju s univerzalnim iskustvom i znanjem. Projekti Leksikografskoga zavoda razvijaju se i kao bitan prinos u nastanku i održanju suvremenoga hrvatskog kulturnog identiteta i znanstvenoga standarda, često s normativnom funkcijom u stručnoj, terminološkoj i metodološkoj izgradnji pojedinačnih znanstvenih i stručnih istraživanja, ali i u pojmovniku općedruštvene upotrebe.

U skladu s takvim općim i pojedinačnim zamislima i izvedbama, misija Zavoda osobito obuhvaća utvrđivanje općih leksikografsko-enciklopedičkih standarda, rad na standardizaciji znanstvenoga i stručnoga nazivlja, razvijanje velikih općih enciklopedija koje povezuju hrvatsku građu i teme s univerzalnima, prezentiranje hrvatske sastavnice i njezinu ugradnju u svjetsku znanstvenu i kulturnu građu na hrvatskom i drugim jezicima, razvijanje projekata o dosad leksikografski neobrađenim temama radi što boljega upoznavanja s različitim područjima znanosti i umjetnosti te rad na digitalnom povezivanju leksikografski obrađene građe u jedinstveni sustav međusobno povezanih jedinica koje se mrežno nadopunjuju u širini i dubini globalnoga znanja.

 

Vizija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža od 2015. do 2020. jest:

• unaprijediti mrežne sustave opće i specijalističke enciklopedike radi razvijanja javnoga znanja visoke znanstvene relevantnosti te kreirati jedinstveni javno dostupni digitalni repozitorij leksikografskih sadržaja

• dopuniti nacionalnu građu analitičkim i sintetskim člancima o najznačajnijim osobama i pojmovima

• nastaviti suradnju sa znanstvenom zajednicom u izradbi leksikografskih projekata i organizaciji znanstvenih skupova radi potpore razvoju pojedinih znanstvenih disciplina i tema

• popularizirati rezultate znanstvenih istraživanja objavljivanjem dijelova leksikografski obrađene građe zavodskih projekata na mreži

• poduprijeti angažman znanstvenika Zavoda u znanstvenom radu, osobito na unapređivanju javnoga znanja i njegove leksikografske obradbe, i nastavnom radu izvan Zavoda

• unaprijediti međunarodni profil, posebno suradnjom sa srodnim ustanovama u Europi, te inicirati mrežno povezivanje europskih općih enciklopedija, osobito onih »malih« naroda (jezika)

• razviti prepoznatljivost hrvatske nacionalne baštine ažuriranjem i proširivanjem mrežnih leksikografskih sadržaja na stranim jezicima.

Uvjeti korištenja

Autorska prava
Sadržaj ovih stranica u cijelosti je zaštićen autorskim pravima koje pripadaju Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža i zabranjeno je sadržaj odnosno dijelove sadržaja ovih stranica reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Odricanje od odgovornosti
Sadržaj web stranice Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža koristi se isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost, a korištenjem sadržaja web stranice korisnik prihvaća i snosi sve rizike koji nastaju iz korištenja.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža nije odgovoran za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ove web stranice, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenja sadržaja ove web stranice.

Vanjski izvori podataka
Na web stranicama Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža nalaze se i podaci o vanjskim izvorima podataka u obliku poveznica (linkovi) prema drugim internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Leksikografski zavod Miroslav Krleža nema nadzor nad drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za posljedice koje mogu proisteći iz posjeta sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita osobnih podataka
Leksikografski zavod Miroslav Krleža poštuje privatnost posjetitelja ove web stranice. O posjetiteljima se ne prikupljaju osobni podaci, osim u slučajevima kada ih upiše i pošalje sam posjetitelj. U slučajevima kada je poznat identitet posjetitelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je uputio. Unatoč tomu, posjetitelj koji odašilje osobne podatke elektroničkim putem treba uzeti u obzir ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i po pitanju sigurnosti te zaštite privatnosti osobnih podataka. Za potrebe održavanja sigurnosti sustava i izrade analiza uspješnosti web sustava, na web stranici Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža prikupljaju se tehnički podaci o posjetiteljima koji ih osobno ne identificiraju.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja objavljenih sadržaja svoje web stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena, dopuna ili uklanjanja.

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Obradba osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?
Leksikografski zavod Miroslav Krleža matična je ustanova davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podatci pohranjeni u LDAP imeniku omogućuju Vam korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr, eduGAIN i eduroam osiguravajući pritom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?
Podatci koji mogu biti pohranjeni u LDAP imeniku popisani su na adresi: https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema.
Sve podatke o Vama koji su pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi: https://knjiga.lzmk.hr/ldap/.
Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju Vašega elektroničkog identiteta bilježenjem vremena i podataka o uređaju i sustavu preko kojega je stigao zahtjev.

S kim dijelimo Vaše osobne podatke?
Kako bismo Vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke Vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:
https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Podatke o korištenju Vašega elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obveze).
Po gubitku prava na e-identitet Vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su Vaša prava?
Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podatcima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obradbe, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ako su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod Miroslav Krleža središnja je hrvatska leksikografska ustanova. Utemeljen je 5. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Od tada do danas izdanja Leksikografskoga zavoda važan su doprinos održavanju i podizanju hrvatskoga intelektualnoga standarda. Enciklopedije, atlasi, rječnici, leksikoni i bibliografije Leksikografskoga zavoda tradicionalno su pouzdani i na prepoznatljiv način tumače činjenice iz hrvatskoga nasljeđa i društvene zbilje. Osnovna je djelatnost Zavoda prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija. Dodatne djelatnosti Zavoda odnose se na znanstveno usavršavanje u suradnji sa sveučilišnim ustanovama, razmjenu leksikografski verificiranih podataka sa srodnim inozemnim ustanovama te utvrđivanje općih leksikografsko-enciklopedijskih standarda. Tijekom svoga sedamdesetogodišnjega djelovanja Leksikografski zavod je izdao više od 250 različitih enciklopedija, rječnika, leksikona i drugih izdanja. Temeljna su izdanja Leksikografskoga zavoda višesveščana Hrvatska enciklopedija i Hrvatski biografski leksikon. U novije doba naglasak se stavlja na jednosveščana izdanja kojima se nastoji odgovoriti na aktualne kulturne i društvene potrebe, i na digitalnu transformaciju Zavoda.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža Frankopanska 26, 10 000 Zagreb

Dobrodošli na stranice Leksikografskoga zavoda

Leksikografski zavod Miroslav Krleža na hrvatskoj je petostoljetnoj leksikografskoj tradiciji sagradio djelo koje može stajati uz bok najvećim europskim i svjetskim leksikografskim ostvarenjima. Upravo inicijativom Miroslava Krleže osnovana je godine 1950. u Zagrebu posebna ustanova, rad koje nastavlja današnji Zavod, jedina hrvatska institucija koja se sedamdeset godina sustavno bavi leksikografijom. Leksikografski zavod Miroslav Krleža javna je ustanova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku. Nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku, Zavod je izdao više od 400 svezaka enciklopedija, rječnika, leksikona i drugih izdanja koja su važan prinos održavanju i podizanju hrvatskoga intelektualnoga standarda. Izdanja Zavoda tradicionalno su pouzdana i na prepoznatljiv način tumače činjenice iz hrvatskoga naslijeđa i društvene zbilje.