16. i 17. knjiga Bibliografije sadrže bibliografiju članaka i rasprava o kazalištu na području današnjih država Hrvatske i Bosne i Hercegovine, objavljenih od godine 1826. do 1945. u periodici obuhvaćenoj popisom koji su suradnici Leksikografskoga zavoda proveli u prvoj polovici 50-ih godina, kao i svih onih članaka i rasprava relevantnih za našu i bosansko-hercegovačku kazališnu kulturu objavljenih u toj periodici.

Bibliografija je niz od 15 enciklopedičkih svezaka u kojima je obrađen dio bogatoga bibliografskoga fonda Leksikografskoga zavoda, koji sadrži popis rasprava, članaka i književnih priloga objavljenih u više od 4000 novina, časopisa i drugih periodičnih publikacija od početaka periodike do 1945. godine.